پرده هوا

 • ۳۰
 • ۳۱
 • ۳۲
 • ۳۳
 • ۳۴
 • ۳۵
 • ۳۶
 • ۳۷
 • ۳۸
 • ۳۹
 • ۴۰
 • ۴۱
 • ۴۲
 • ۴۳
 • ۴۴
 • ۴۵
 • ۴۶
 • ۴۷
 • ۴۸
 • ۴۹
 • ۵۰
 • ۵۱
 • ۵۲
 • ۵۳
 • ۵۴
 • ۱
 • ۲
 • ۳
 • ۴
 • ۵
 • ۶
 • ۷
 • ۸
 • ۹
 • ۱۰
 • ۱۱
 • ۱۲
 • ۱۳
 • ۱۴
 • ۱۵
 • ۱۶
 • ۱۷
 • ۱۸
 • ۱۹
 • ۲۰
 • ۲۱
 • ۲۲
 • ۲۳
 • ۲۴
 • ۲۵
 • ۲۶
 • ۲۷
 • ۲۸
 • ۲۹

مشخصات پروژه

نوع پروژه : پرده هوا

تاریخ اتمام : ۸۳-۹۵

محل پروژه : –

ابعاد پروژه : –

نام کارفرما : –

شرح پروژه

درب اتوماتیک

درب اتوماتیک کرکره ای

اطلاعات تکمیلی

درب اتوماتیک کرکره ای شامل تیغه های آلومینیوم و موتور های گوناگون می باشد . جهت ارایه مشاوره با واحد فنی تماس بگیرید .